Gebruikersvoorwaarden & Privacyverklaring

Gebruiksvoorwaarden

Aanvaarding
Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin opgenomen zijn of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door ACB Rioolreiniging te allen tijde gewijzigd worden. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website, zijn eigendom van ACB Rioolreiniging, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat dit alleen gebeurt voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde ‘copyright-vermelding’ in alle kopieën op te nemen: Copyright ACB Rioolreiniging. Alle rechten voorbehouden.
Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus ondermeer verboden om:
1) Een kopie van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden en
2) (Een gedeelte van) de website op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of andere website).

Inhoud
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt ACB Rioolreiniging geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. ACB Rioolreiniging wijst nadrukkelijk elke garantie van de hand.

Schade
In geen geval is ACB Rioolreiniging voor enige directe of indirecte gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verbandhoudende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien ACB Rioolreiniging in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Links
Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van ACB Rioolreiniging. ACB Rioolreiniging is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. ACB Rioolreiniging heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat ACB Rioolreiniging de inhoud van die website zou onderschrijven.

Verstrekte informatie en materiaal
Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderzins onrechtmatig is.

Persoonsgegevens
Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de privacyverklaring. Klik hier voor de privacyverklaring.

Contact
Als u vragen of verzoeken heeft over deze website van ACB Rioolreiniging kunt u contact opnemen met:
ACB Rioolreiniging
Lingewei 77
4004 LH Tiel
K.v.K Rotterdam 11045485
Telefoon 0900 2026262

Tenslotte
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Dordrecht.
Vragen over de gebruiksvoorwaarden kunt u ook aan ons stellen door het invullen van ons contactformulier.

Privacyverklaring

ACB Rioolreiniging hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.
In deze privacyverklaring wordt onder andere aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

Inhoud:
1. Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan ACB Rioolreiniging verstrekken?
2. Aan wie kan ACB Rioolreiniging gegevens verstrekken?
3. Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer?
4. Hoe worden de gegevens beschermd?
5. Welke rechten heeft u?
6. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

1. Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan ACB Rioolreiniging verstrekken?
Het verstrekken van uw persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden:
– Wij kunnen met u contact opnemen om u verder te informeren naar aanleiding van een door u ingediende aanvraag
– Wij kunnen door u aangevraagde informatie naar u opsturen

2. Aan wie kan ACB Rioolreiniging gegevens verstrekken?
Het kan voorkomen dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om uw gegevens aan derden te verstrekken, zodat we u een product of dienst kunnen leveren dat u bij ons heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden. Ook geven wij persoonlijke gegevens vrij als we door de wet daartoe verplicht worden gesteld.
Verder zal ACB Rioolreiniging uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.
ACB Rioolreiniging verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden wanneer zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.

3. Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer?
Het kan voorkomen dat de website een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer stuurt. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Wanneer u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist.

4. Hoe worden de gegevens beschermd?
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. ACB Rioolreiniging gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers en firewalls.

5. Welke rechten heeft u?
Als u eenmaal uw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u het recht deze te wijzigen of te wissen. U dient hiervoor contact met ons op te nemen.

6. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van ACB Rioolreiniging kunt u contact opnemen met:
ACB Rioolreiniging
Lingewei 77
4004 LH Tiel
K.v.K Tiel 11045485
Telefoon 0900 2026262

Tenslotte
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Dordrecht.
Vragen rondom de privacyverklaring kunt u ook aan ons stellen door het invullen van ons contactformulier.

Contact

ACB RIOOLREINIGING

Lingewei 77 
4004 LH Tiel

Contact

Vast: 0900-2026262

Mobiel: 06-51136969

Openingstijden

MA t/m ZO: 00:00 – 24:00